Sông An Cựu là mộ trong các phân lưu ở bờ Nam sông Hương, cửa sông vốn thuộc đất cũ làng Phú Xuân (Thụy Lôi) nay là ranh giới giữa 02 phường Vĩnh Ninh và Phường Đúc.

Sông chảy qua các làng Phú Xuân, Dương Xuân, An Cựu, Dương Phẩm, Thanh Thủy, Lang Xá, Lợi Nông, …

Năm Gia Long thứ 13 (1814), vua cho đào khơi thông với sông Đại Giang qua các làng Lương Văn, Thần Phù, Hà Trữ, … nhập vào phá Hà Trung góp phần thau chua, rửa mặn cánh đồng Hương Thủy vì vậy mà năm Minh Mạng thứ 2 (1821) chính thức đặt tên là sông Lợi Nông. Ngoài ra, sông An Cựu còn có tên khác là sông Phủ Cam, sông Thanh Thủy song không phổ biến lắm.

Ca dao xứ Huế có câu:

Núi Ngự Bình trước tròn sau méo

Sông An Cựu nắng đục mưa trong

Là để chỉ con sông này vậy, năm Minh Mạng thứ 17 (1836) đúc Cửu Đỉnh, khắc hình sông Lợi Nông vào Chương Đỉnh.

Gửi phản hồi